Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden HDLG Groep

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepas­sing op alle aanbiedingen en over­eenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten, zowel op maatwerkbasis, HDLG Academy en open inschrijvingen, alsmede zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaar­den van opdrachtge­ver.

1.2      Door het verstrekken van een opdracht, zowel mondeling als schriftelijk, aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voor­waarden.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De HDLG partner, die deze voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever:

De wederpartij van opdrachtnemer.

Opdracht:

Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met opdracht­gever ontworpen opdracht.

Werk:

Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamhe­den en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbie­dingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

3.2      Het aanbod omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

3.3      Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze.

Artikel 4: Prijzen

4.1      Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2     Bij alle opdrachten uitgevoerd door opdrachtnemer, die in aanmerking komen voor bepaalde vormen van subsidie of vermindering loonafdracht, ligt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de subsidie, volledig bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet verkrijgen van de betreffende subsidie of vermindering loonafdracht.

4.3     Opdrachtnemer zal waar mogelijk ondersteuning verlenen voor het verkrijgen van de betreffende subsidie of vermindering loonafdracht.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1     Een overeenkomst komt tot stand door aanvaar­ding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en de ondertekening door opdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. Blijkend uit bijvoorbeeld, inplannen van data, versturen van uitnodigingen en laten verrichten van voorbereidend werk van opdrachtgever door opdrachtnemer. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1      Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandig­he­den die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoe­ring daarvan mogelijk wordt.

6.2      Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplich­tin­gen op te schorten indien hij ten gevolge van verande­ringen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijker­wijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3      Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

6.4     Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdruk­kelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5     Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit
werkzaamheden van een door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamhe­den, wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 7: Annulering

7.1      Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annule­ring maximaal 1 maand vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtge­ver de volledige prijs te voldoen.

7.2      Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Inschakeling van derden

8.1      Het betrekken of inschakelen van derden HDLG opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht ge­schiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

Artikel 9: Betaling

9.1      Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.2      Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in ver­zuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het open­staande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

9.3      Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.

9.4      Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

9.5     Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmid­del­lijk te beëindigen indien de ander partij surseance van betaling heeft aange­vraagd of in staat van faillisse­ment is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

9.6      Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaan­de bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaar­ders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1    Het is opdrachtgever zonder schriftelijke­ toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer ver­strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, program­matuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

10.2    Tenzij anders is overeengeko­men, blijven de auteurs­rechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

10.3    Opdrachtge­ver is gehouden de stuk­ken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1    Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van op­drachten is het Neder­lands recht van toepas­sing.

12.2    Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.